Regulamin sprzedaży Voucherów Podarunkowych oraz umawiania i odwoływania wizyt

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Voucherów Podarunkowych pod nazwą „Voucher” (dalej „Bon”).
2.Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej „Regulamin”), który dostępny jest on-line na stronie internetowej dotykwiatru.vouchercart.com oraz www.dotykwiatru.pl
3.Sprzedaż jest organizowana przez Dotyk Wiatru Piotr Krajnik, operatora salonów masażu Dotyk Wiatru z siedzibą: Demlin 67, 83-209 Godziszewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG NIP: PL5932491861 REGON: 221677177 (dalej „Organizatorem”).

II. DEFINICJE
a)Voucher Prezentowy – dokument wystawiony przez Organizatora, umożliwiający realizację określonych usług w salonach masażu Dotyk Wiatru opisanym na stronie www.dotykwiatru.pl, zwanego dalej „Sprzedającym”, zgodnie z wcześniejszą rezerwacją terminu.
b)Nabywca–każda pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca wystawionym przez Organizatora voucherem akceptująca postanowienia Regulaminu.
d)Realizacja Vouchera–wymiana przez osobę dysponującą Voucherem, vouchera na usługi.

III. WARUNKI OGÓLNE
1.Nabywca wraz z realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
2.Voucher może być realizowany wyłącznie w salonach masażu Dotyk Wiatru we wszystkich posiadanych placówkach dostępnych na stronie www.dotykwiatru.pl.
3. W celu realizacji vouchera konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 726160150, 223784445 lub samodzielna rezerwacja na stronie www.dotykwiatru.pl/rezerwacja-on-line
4.Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające wartość pieniężną.
5.Voucher może być wykorzystany jednorazowo lub wielokrotnie w zależności od rodzaju vouchera.
6.Każdy Voucher będzie miał swój kod weryfikacyjny.
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
8.Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
9. Istnieje możliwość wykonania zabiegu droższego niż wartość Vouchera, w takim przypadku osoba obdarowana dopłaca różnicę między wartością Vouchera a ceną wybranej usługi.
10.Organizator ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy: a)upłynął termin ważności Vouchera, b)nie dokonano wcześniejszej rezerwacji usługi, c)braku wolnych terminów wskazanych przez Nabywcę, d)uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
11.Voucher może być realizowany w ramach dostępności terminu po uprzednim kontakcie telefonicznym.
12.Voucher nie łączy się z innymi promocjami.
13.Voucherów nie można sumować.
14.Voucher wykorzystany na mniejszą sumę nie podlega zwrotowi w postaci różnicy. Klient może wykorzystać wartość różnicy na dodatkowe usługi podczas rezerwacji lub podczas wizyty.
15.Każdy Voucher jest wystawiany na „Okaziciela”, więc osoba kupująca może go podarować komukolwiek w ramach prezentu.

IV. WAŻNOŚĆ VOUCHERA
1.Voucher jest ważny w terminie określonym na Voucherze.
2.Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł z Dotyk Wiatru Piotr Krajnik umowę, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko,
2) adres,
3) datę zamówienia,
4) numer konta bankowego do zwrotu należności.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy voucher został zrealizowany lub częściowo zrealizowany.

VI. REKLAMACJE
1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Voucherów.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. oznaczenie Kupującego,
b. przedmiot reklamacji,
c. okoliczności uzasadniające reklamację,
d. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy i Usługodawcy, tj. kontakt@dotykwiatru.pl
4. Sprzedawca lub Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Sprzedawcy lub Usługodawcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony w ten sam sposób, w jaki wysłał reklamację.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej dotykwiatru.vouchercart.com www.dotykwiatru.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej …
3. Za wszystkie dane osobowe przekazane firmie VoucherCart odpowiada Dotyk Wiatru Piotr Krajnik W firmie Dotyk Wiatru Piotr Krajnik obowiązuje Polityka prywatności, która określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
4. Jeśli Voucher Prezentowy zostanie wykorzystany w bezprawny sposób przez osobę nieupoważnioną, ulegnie zniszczeniu, zgubieniu, kradzieży lub dezaktywacji firma Dotyk Wiatru Piotr Krajnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Lokalizacje, gdzie można użyć voucher

Dotyk Wiatru Tarchomin
F. Pancera 16
03-187 Warszawa
www.dotykwiatru.pl
www.facebook.com/salonmasazudotykwiatru

Dotyk Wiatru Mokotów
Puławska 233 lok. Ł 1 piętro
02-776 Warszawa
www.dotykwiatru.pl
www.facebook.com/salonmasazudotykwiatru

Facebook
Facebook